Directorate of Higher Education,
Central Building, Pune-01
Budget Section 

  सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकाचें अंदाजीत वेळापत्रक ..:-

 सन २०१८-१९ चे चारमाही सुधारित अंदाजपत्रक व सन २०१९-२० चे मूळ अंदाजपत्रक...

 सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पावसाळी अधिवेशन २०१८ मध्ये पुरवणी मागण्या सादर करणेबाबत...

 सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पावसाळी अधिवेशन २०१८ मध्ये पुरवणी मागणी सादर करण्यासाठी माहिती सादर करणेबाबत दिनांक १८.०४.२०१८ (in .ZIP Format)...

 सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकाचें अंदाजीत वेळापत्रक तयार करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देनेबाबत..

  सन २०१८-१९ मधील थकीत वेतन अनुदान प्रस्ताव:-

 .

सन २०१८-१९ साठी कार्यक्रमावरील खर्च योजनांना अर्थसंकल्पिय तरतुदीचे वाटप

 सन २०१८-१९ साठी अनिवार्य खर्च योजनांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे वाटप.

 विविध लेखाशिर्षाखालील तरतूद वितरणाबाबत......

  सन २०१८-१९ साठी शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे या मधील विविध बांधकामासाठी मंजूर निधीबाबत..:-

 .

  सन २०१८-१९ मध्ये नवीन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याकरिता सूचना निर्गमित करण्याबाबत...:-

 .

  बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत:-

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 8th July 2016.

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 13 may 2015.

 बीम्स प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना दिलेली प्रधिकार पत्र रद्द(Undo) करण्याच्या सुविधेबाबत Date 20 NOV 2015.

खरेदीचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याबाबत..

 .


Home