Directorate of Higher Education
मराठी     
Directorate of Higher Education,Pune,Maharashtra
Important G.R. related to Education.
For Recent G.R. Please Visit The Official Website of Higher & Technical Education, Maharashtra Govt. Maharashtra.

Index GR.
Sr No
Title/Subject
GR-Date
1 Important G.R. for Teaching Staff. -
2 Important G.R. for Non-Teaching Staff. -
3 Other Imp. G.R. for Teaching & Non-Teaching Staff. -
4 G.R. & Format of Pension Case for Teaching & Non-Teaching Staff. -
5 Private / Government / Universities Teacher salaries Commission Subjects GR. -
Additional GR.
Sr No
Title/Subject
1 Join Director Office Creation, May 17,1994 .
2 अपंग व्यक्ती(समान संधी,संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम,१९९५ नुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गट-अ ते गट-ड संवर्गातील विविध पदांवर शारीरिकदृष्ट्या अपंगासाठी आरक्षण ठेवण्यासाठी.
3 राज्य शासकीय कर्मच्यार्याना सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत.
4 भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-क वर्गीय पदे भरताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती.
5 विभागीय परीक्षा:- वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना सवलत.
6 लिपिक-टंकलेखनाच्या संयुक्त संवर्गात विकल्प दिलेल्या टंकलेखनाच्या सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण पसंदीच्या संधीची गणना.
7 सण अग्रिम-मर्यादा वाढविण्याबाबत.
8 शासकीय विभाग/कार्यालयामधील खुल्याप्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत.
9 मुटाटकर समिती तथा राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी त्यांच्या १ ते ७ अहवालात सन १९९३ ते २००० पर्यंन्त शासनास सादर केलेल्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गाबाबतच्या शिफारशीची अमलबजावणी कार्यवाही महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गाच्या यादीत सुधारणा.
10 शासकीय,अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित व्यवसायिक,अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थीच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपुर्तीबाबत.
11 शैक्षणिक वर्ष २०१०-११:- अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम / विषयांना मान्यता.
12 महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्यांकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाना धार्मिक/ भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यासाठी अटी व शर्ती तसेच ऑनलाईन अर्जाबाबतची कार्यपद्धती विहित करणेबाबत. अल्पसंख्यांक विकास विभाग शासननिर्णय क्रमांक अशैस -२०१२/प्र.क्र.२१/कार्या-५, दिनांक २७/०५/२०१४ व परिपत्रक क्रमांक अशैसं -२०१२ प्र. क्र.२१/कार्या- ५, दिनांक १८/०६/२०१४.
13 Savitribai Phule Award.
Copyright @ Directorate of Higher Education,Pune.2016