Directorate of Higher Education,
Central Building, Pune-01


Important G.R. related to Education

For Recent G.R. Please Visit The Official Website of Higher & Technical Education,  Maharashtra Govt. Maharashtra.

Page 2 : ADDITIONAL GRPage 6

Important G.R. for Scholarships

S.No. Title/Subject GR-Date
01 मान्यताप्राप्त व्यावसायिक व उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्यादुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना राज्य शिक्षण शुल्क योजनेंतर्गत लाभ देण्याकरिता पात्रतेसाठी कुटुंबांची वार्षिक आर्थिक मर्यादा रु. ६ लाख करणे व प्रचलित योजनेची व्याप्ती वाढविणेबाबत.   13-October-2016
02 उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शिष्यवृत्ती/ आर्थिक सहाय्य योजनांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात रक्कम थेट जमा करण्याबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक(201708021616144408) स्कॉलर-४९१७/प्र.क्र.१४६/मशि-२   02-August-2017
03 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृटया दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढविणे व नवीन अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याबाबत.शासन निर्णय क्रमांक.201710071235108808.   07-October-2017

Home