Directorate of Higher Education
मराठी     
Directorate of Higher Education,Pune,Maharashtra
उच्च शिक्षण विभागातंर्गत महाराष्ट्रातील अशासकीय कला , वाणिज्य , विज्ञान ,विधी व ( अध्यापक अनुदानित ,विनाअनुदानित ,अंशतः अनुदानित ) महाविद्यालयांची यादी
Colleges.1 . Aided Colleges.
2 . Permanently Non-Aided Colleges.
3 . Government Colleges.
Copyright @ Directorate of Higher Education,Pune.2016