मराठी     
Directorate of Higher Education,Pune,Maharashtra
उच्च शिक्षण विभागातंर्गत महाराष्ट्रातील अशासकीय कला , वाणिज्य , विज्ञान ,विधी व ( अध्यापक अनुदानित ,विनाअनुदानित ,अंशतः अनुदानित ) महाविद्यालयांची यादी


Goverment College Information
Region  :  All
Copyright @ Directorate of Higher Education,Pune.2016