रंग थीम

डीफॉल्ट थीम ब्लॅक थीम ग्रे थीम ऑरेंज थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

image title emblem
महाराष्ट्र राज्य लोगो

उच्च शिक्षण संचालनालय


महाराष्ट्र सरकार, भारत

भारत सरकार प्रतीक प्रतिमा

मंत्री कक्ष

नाव वर्णन
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रतिमा
माननीय.श्री.उद्धव ठाकरे. .

पत्ता: 6 वा मजला, मुख्य इमारत,
डॉ.मादाम कामा रोड,
मंत्रालय.
मुंबई -४०००३२
दूरध्वनीः ०२२-२२०२५१५१,२२०२५२२२,२२७९३३४०
फॅक्स: २२०२९२९४
Email:cm[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, उच्च  व तंत्रशिक्षण
माननीय श्री. उदय सामंत.

पत्ता: मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण,
महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय.
मुंबई, 400-032
फोनः (022) -22025188,22024654
ईमेल: min_schedu[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण
माननीय श्री.प्राजक्त तनपुरे.

पत्ता: राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण,
महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय.
मुंबई, 400-032
फोनः (022) -22871705,22025001
ईमेलः [at]gmail[dot]com