Scholarship Section  : Director of Higher Education, Pune

Directorate of Higher Education,
Central Building, Pune-01
Scholarship Section 

 
  Scholarship Information and Details
 • Rajarshi Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship GR 7.10.17
 • Rajarshi Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship Government Shudiptrak 13.11.17
 • Rajarshi Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship offline scholarship GR 14.02.2018
 • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीसाठी पालकांची उत्पन्न मर्यादा रु. 6.00 लाख वरून 8 लाख करणे बाबत GR 31.03.2018
 • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती
 • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती करावयाचा अर्ज
 • Rajarshi Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Scholarship Government Pariptrak For Institute 14.2.2018
 • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची सन २०१७-१८ करिता ऑफलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणे बाबत...
 • उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील शिष्यवृत्ती / आर्थिक सहाय्य योजनांची राज्यशासनाच्या MahaDBT Portal द्वारे अंमलबजावणी करणे बाबत… closed date 14.02.2018
 •  
  राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती

  FRESH STUDENT'S

  RENEWAL STUDENT'S

  Data will be Available soon

  Data will be Available soon


  Aadhaar Card Section
 • New notification:Form and information for Aadhaar linking(seeding)with bank account2016-17.
 • Registration of Addhar Number of Government & Non Government/Granted and Non Granted COlleges. Under Higher & Techiaical Education
 • Aadhaar Enrollment Centers in Maharashtra-Candidates aspiring for admission are advised to get Card.

 • Home