शासन निर्णय

सरकारी निर्णय

अनु क्रमांक शीर्षक / विषय जीआर-तारीख
1 PDF iconसहसंचालक कार्यालय निर्मिती, मे १७,१९९४. (मराठी) (1.01 MB)
2 PDF iconअपंग व्यक्ती(समान संधी,संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम,१९९५ नुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गट-अ ते गट-ड संवर्गातील विविध पदांवर शारीरिकदृष्ट्या अपंगासाठी आरक्षण ठेवण्यासाठी...... (मराठी)(1.84 MB)
3 PDF iconराज्य शासकीय कर्मच्यार्याना सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत. (मराठी)(89.52 KB)
4 PDF iconमाजी माध्यमिक सेवा निवड बोर्डसाठी नामांकन कोटा मध्ये गट-ए श्रेणी पद भरून अनुसरण करण्याची प्रक्रिया. (मराठी)(114.03 KB)
5 PDF iconविभागीय परीक्षा:- वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना सवलत. (मराठी)(73.96 KB)
6 PDF iconलिपिक-टंकलेखनाच्या संयुक्त संवर्गात विकल्प दिलेल्या टंकलेखनाच्या सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण पसंदीच्या संधीची गणना. (मराठी)(89.86 KB)
7 PDF iconसण अग्रिम-मर्यादा वाढविण्याबाबत. (मराठी)(46.62 KB)
8 PDF iconशासकीय विभाग/कार्यालयामधील खुल्याप्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत. (मराठी)(48.55 KB)
9 PDF iconमुटाटकर समिती तथा राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी त्यांच्या १ ते ७ अहवालात सन १९९३ ते २००० पर्यंन्त शासनास सादर केलेल्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गाबाबतच्या शिफारशीची अमलबजावणी कार्यवाही महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गाच्या यादीत सुधारणा. (मराठी)(57.89 KB)
10 PDF iconशासकीय,अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित व्यवसायिक,अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थीच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपुर्तीबाबत. (मराठी)(1.32 MB)
11 PDF iconशैक्षणिक वर्ष २०१०-११:- अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम / विषयांना मान्यता.. (मराठी)(198.15 KB)
12 PDF iconमहाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्यांकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाना धार्मिक/ भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यासाठी अटी व शर्ती तसेच ऑनलाईन अर्जाबाबतची कार्यपद्धती विहित करणेबाबत. अल्पसंख्यांक विकास विभाग शासननिर्णय क्रमांक अशैस -२०१२/प्र.क्र.२१/कार्या-५, दिनांक २७/०५/२०१४ व परिपत्रक क्रमांक अशैसं -२०१२ प्र. क्र.२१/कार्या- ५, दिनांक १८/०६/२०१४. (मराठी)(1.92 MB)
13 PDF iconसावित्रीबाई फुले पुरस्कार.....(मराठी)(594.7 KB)