मंत्री कक्ष

श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री.

पत्ता : मंत्रालय, डॉ. मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक,
नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००३२
दूरध्वनी : ०२२-२२०२५१५१, २२०२५२२२, २२७९३३४०
Fax : ०२२-२२०२९२९४
Email : cm[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री
माननीय उपमुख्यमंत्री
पत्ता : मंत्रालय, डॉ. मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक,
नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००३२
दूरध्वनी : ०२२-२२०२०२६३, २२०२५०१४
Email : min[dot]finance[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
श्री. चंद्रकांत पाटील
माननीय मंत्री
उच्च व तंत्र शिक्षण
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
पत्ता : मंत्रालय, डॉ. मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक,
नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००३२
दूरध्वनी : ०२२-२२०२५३९८, २२०२४७५१
Email : highertech[dot]education[at]gmail[dot]com