माहितीचा अधिकार

केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणावरील कार्यवाहीबाबत.

माहिती अधिकारी व सहाय्यक माहिती अधिकारी यांची निवड.

माहितीचा अधिकार कायदा -17 मॅन्युअल:

PDF iconमाहिती अधिकार १७ मुद्दे .pdf (मराठी) (122 KB)

१७ मुद्दे:

PDF icon१७ मुद्दे.pdf (मराठी) (122 KB)