DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

अंदाजपत्रक

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
18 M Budget 2023-24 - Time Table29/11/2023
28 M Budget 2023-2429/11/2023
3सन २०२३-२४ चारमाही (GPF व DCPS) प्रत्यक्ष खर्च व पुढील अपेक्षित आठमाही खर्चासाठीचे अंदाजपत्रक सादर करणे20/07/2023
4सन २०२३-२४ मधील जमा-खर्चाचे सुधारीत अंदाजपत्रक आणि सन २०२४-२५ चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करणे12/07/2023
5NPS Deposit of Salary Deduction16/06/2023
6Medical Re-imbursement's, Earn Leave Ecashment, and CHB Renumeration02/07/2021
7Reconcilliation of Credits and Debits02/07/2021