DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

राज्य शासन अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती

क्रमांक िषय प्रकाशित दिनांक डाउनलोड
1राज्य अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती (भाग -२) माहिती (इंग्रजी) (529.74 KB)29/06/2023
2राज्य अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती (भाग -2) पात्र विद्यार्थ्यांची यादी 2018-2019. (इंग्रजी)(887.13 KB)29/06/2023