DHE Pune

Government of Maharashtra

Directorate of Higher Education

Maharashtra State, India

धोरणे

वर्षानुवर्षे, विभागाची उपरोक्त उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी असंख्य कायदे तयार केले गेले आहेत. नियामक चौकटीत खालील प्रमुख कायद्यांचा समावेश असतो:
 • महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 1994.

 • महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये स्टॅन्डर्ड कोड (शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी अटी आणि शर्ती) नियम १९८४

 • महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६.

 • महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी प्रतिबंधक) कायदा १९८७ (सुधारणा) कायदा १९९६

 • महाराष्ट्र अग्निशमन प्रतिबंध आणि जीवन सुरक्षितता उपाय कायदा २००६.

 • महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक कायदा १९९९

 • गैरव्यवहाराबाबत महाराष्ट्र प्रतिबंध विद्यापीठ बोर्ड आणि इतर परीक्षा नियम १९८२

 • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, VJNT, ओबीसी, विशेष मागासवर्गीय जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी नियम कायदा २०००.

 • अपंग असलेले व्यक्तीना (अधिकार आणि संपूर्ण सहभाग समान संधी) अधिनियम १९९५ .

 • पोस्ट भरती (पदाचे) परीक्षा, शिक्षण विभाग आणि पात्रता परीक्षा (पर्यवेक्षकीय पोस्ट) शिक्षण विभाग (प्रथम दुरुस्ती) नियम १९९९ .

 • अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९

 • महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (जाती, जमाती, विमुक्त जाती, अनुसूचित, भटक्या जमाती,विशेष मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) कायदा २००१ आणि २९ जानेवारी २००४ पासून अंमलबजावणी तारीख.

 • सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरात तरतूद आणि नियम व्यापार व वाणिज्य उत्पादन पुरवठा आणि वितरण) अधिनियम २००३

 • महाराष्ट्र शासकीय कर्मच्यार्यांच्या बदल्याचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियान २००५ .

 • महाराष्ट्र नागरी सेवा (एक) सेवांचा सर्वसाधारण शर्थी ब)वेतन क) पदग्रहण अवधी , स्वीयत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ड) रजा ई) निवृत्ती वेतन; फ) मानधन, फी, भरपाई ,स्थानिक आणि घरभाडे भत्ते ग)सरकार उद्योग. निवासस्थाने ह) भत्ता प्रवास ज) शिस्त व अपील च) वर्तणूक नियम १९७९ ..

 • विद्यापीठ अनुदान आयोग नियम.

 • माहिती अधिकार कायदा २००५ .